In Reflect

COACHING & TRAINING

Vergroten regie over eigen gedrag

Versterken mentale veerkracht

Versterken zelfbeeld en assertiviteit 

Verwerken van verlies en psychotrauma

Vanaf 18 jaar, op locatie of online 

Werkwijze

Individuele begeleiding
Mensen kunnen vastlopen in het dagelijks leven. Denk hierbij aan niet tevreden zijn met jezelf, het gevoel hebben niet tot je recht te komen, herhaaldelijk tegen dezelfde problemen oplopen, last hebben van somberheid, angst, te veel stress of klachten als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis.

De begeleiding bestaat uit inventariseren van wat er gaande is in jouw leven en wat je zou willen veranderen of bereiken. Vervolgens ga je dan samen met Kirsten aan de slag om jouw doel te bereiken, op een manier die bij jou past. We kunnen hierbij gebruik maken van interventies uit verschillende methodieken zoals oplossingsgericht, systeemgericht, schemagericht, ervaringsgericht werken en verschillende traumaverwerkingstechnieken zoals EMDR en PMA. Kirsten maakt zoveel als mogelijk gebruik van visuele technieken omdat het  sneller inzicht geeft dan alleen praten.

Ook is er de mogelijkheid om deze begeleiding te combineren met verblijf in een heel eenvoudig en primitief verblijf midden in een bosrijke omgeving waar je tot rust kunt komen. Zie:  https://www.stichtingcasacara.nl/ 

Begeleiding in groepen
Het kan zijn dat jouw hulpvraag sneller op te lossen is in een groepssetting. Door middel van groepsvoorlichting en het doen van opdrachten worden gedragspatronen en diepere (soms niet zichtbare) wensen en behoeften inzichtelijk en kan je aan de slag met wat er nodig is voor verandering of verbetering met betrekking tot jouw hulpvraag. 

Bij voldoende aanmeldingen zijn er groepen gericht op het verbeteren van je communicatie, of gericht op  mentale veerkracht en een gezonde leefstijl, of op meer regie over eigen gedrag, of op omgaan met rouw en verlies.

Ook is er de mogelijkheid om je als groep aan te melden om met bovengenoemde onderwerpen aan de slag te gaan. Je kan hiervoor zelf een locatie aandragen of Kirsten kan een locatie organiseren, Een van de locaties waarvan we gebruik mogen maken voor een groep met maximaal 4 personen is een primitief verblijf wat midden in een natuurgebied staat. Zie  https://www.stichtingcasacara.nl/

 

Over de naam

De naam In Reflect staat verwijst naar het werkwoord reflecteren en naar het woord reflectie.

Reflecteren staat voor stilstaan, bij jezelf nagaan of je leeft zoals je dat graag zou willen. Je bent zelf degene die verantwoordelijk is voor de keuzes die je maakt en de manier waarop je leeft, ongeacht de omstandigheden waarin je verkeert.

Reflectie staat voor weerspiegeling. Wie of wat weerspiegel jij in je dagelijks leven? Welke levensvisie, waarden, inspiratiebron zijn voor jou belangrijk? Waar haal jij je energie vandaan? Waar put jij kracht en inspiratie uit?

Het logo van In Reflect staat symbool voor tot bloei komen en de kleurrijkheid van ieder mens. Jij mag er zijn! Laat jij jouw unieke kleuren zien?
Kortom, In Reflect staat voor tijd en afstand nemen van de dagelijkse gang van zaken om na te gaan of je leeft volgens wat voor jou belangrijk is in het leven.

Wie ik ben

Kirsten Koole

Sinds 1988 is  Kirsten werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg. Eerst als B-verpleegkundige, toen Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) en vervolgens als manager en senior beleidsmedewerker.

In 2010 heeft ze de stap gezet om als ZZP’er binnen de GGZ aan de slag te gaan.

Momenteel zet ze zich in als Praktijk Ondersteuner Huisartsen Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ), Gastdocent aan de CHE en als Gedrags- en leefstijlcoach in haar eigen praktijk. Ze maakt daarbij gebruik van haar opgedane ervaring in de GGZ en aanvullende opleidingen tot Systemisch hulpverlener, Psychotraumahulpverlener, Master Practitioner EMDR, Communication Coach Life Languages, Leefstijlcoach Zorg & Welzijn en practitioner Progressive Mental Alignment (PMA)

Je kunt bij haar rekenen op professionele en respectvolle begeleiding. Ze vindt het belangrijk om goed te luisteren naar ieders verhaal en wensen, en sluit daar zo dicht mogelijk bij aan gedurende het begeleidingstraject. Haar manier van werken baseert ze op professionele methoden en Bijbelse principes. Ze is ervan overtuigd dat God ons heeft gemaakt en Hij meer dan wie dan ook weet wat een mens nodig heeft.  Hoewel ze als persoon leeft en werkt vanuit deze levensvisie is iedereen – ongeacht geloofsachtergrond of levensbeschouwing – welkom. 

Ze is aangesloten bij: V&VN, LV-POHGGZ, Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland.

Tarieven

Uurtarief: € 70,00.
De tijd (dus ook de kosten) van een consult zal variëren afhankelijk van de afspraken die hierover gemaakt zijn.

Gezien de ontwikkelingen binnen de GGZ, het steeds meer wegvallen van vergoedingen en de grotere invloed van zorgverzekeraars, heeft Kirsten ervoor gekozen om geheel los van zorgverzekeraars haar werk te doen zodat ze gerichte hulp op maat kan blijven geven. Consequentie is dat de begeleiding niet vergoed wordt. Bij werkgerelateerde problematiek is het vaak mogelijk dat de werkgever (mee) betaalt. Vraag hierna bij je werkgever.

 

Contact gegevens

Kirsten Koole
06-47264626

Bezoekadres:
President Kennedystraat 39
8331 BL Steenwijk

Postadres:
Oostercluft 288
8332 DM Steenwijk

Privacyverklaring

AVG

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan een hulpverlener moet voldoen m.b.t. omgang met gegevens die vast gelegd worden in een cliëntendossier.

Jouw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als hulpverleners, een werkdossier aanleggen. Dit werkdossier bevat werkaantekeningen over je gezondheidstoestand, je hulpvraag en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ook worden in het werkdossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling eventueel noodzakelijk zijn en die wij, alleen na jouw expliciete toestemming, opvragen bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld je huisarts.

We doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke gegevens en er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Alleen jouw hulpverlener heeft toegang tot het werkdossier. En we hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit jouw werkdossier kunnen ook gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren die betrokken zijn bij jou, maar ook dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming. Verder maken we geanonimiseerde gebruik van gegevens uit werkdossiers tijdens intercollegiale toetsing en een klein deel van de gegevens (naam, adres, woonplaats) wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opgesteld. Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van jouw gegevens, dan zullen wij je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Werkgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de behandeling / begeleiding die wij aan jouw verlenen. Alle inhoudelijke werkaantekeningen vernietigen we zodra de behandeling / begeleiding beëindigd is tenzij we samen  anders hebben afgesproken.  Uiterlijk 10 jaar nadat de hulp die wij aan jouw hebben verleend is geëindigd, vernietigen we de overige persoonsgegevens die wij van jouw in dit kader hebben ontvangen.

Jouw rechten

Je bent mijn klant/opdrachtgever.  Je hebt het recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van jou ontvangen. Daarnaast heb je nog andere rechten: Je mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van jou hebben. Dit overzicht verstrekken wij jou kosteloos. Als je vindt dat wij  bepaalde gegevens over jou onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kan je om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat we uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen wanneer de gegevens, op basis waarvan wij  zorg verlenen, correct zijn.

Indien je niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze  administratie bewaren dan kun je ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Aan dit verzoek zullen wij dan voldoen. We hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van jou ontvangen gegevens gebruiken Mocht je op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld door eerder gegeven toestemming in te willen trekken, dan kun je ons dat laten weten. Aan dit verzoek zullen we dan voldoen. Als je dat wenst, kun je ons vragen jouw gegevens door te geven aan een derde. Na ontvangst van jouw verzoek zullen we zo spoedig mogelijk jouw verzoek uitvoeren. Indien wij van derden persoonlijke informatie van jou ontvangen dan informeren wij je over de bron waaruit we deze informatie hebben ontvangen. Hebben we onvoldoende informatie om verantwoorde hulp te verlenen dan zullen we je informeren dat we de benodigde of gewenste zorg niet voor jou kunnen uitvoeren.

Vragen of klachten

Heb je vragen over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens; aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. We zullen ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Als je klachten hebt over de wijze waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan, neem dan ook contact met ons op zodat we ons best kunnen doen om de klacht te verhelpen. Mocht je daarna toch van mening zijn of blijven dat we niet zorgvuldig genoeg omgegaan zijn met je persoonsgegevens dan kan je een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens

Elektronische communicatie

Als je het contactformulier van onze website invult, of ons een  email stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.