In Reflect

COACHING & TRAINING

Versterken mentale veerkracht

Vergroten regie over eigen gedrag

Versterken assertiviteit 

Vergroten communicatie vaardigheden

Vanaf 18 jaar, op locatie of online 

Hoe wij werken

 

Individuele begeleiding
Mensen kunnen vastlopen in het dagelijks leven. Denk hierbij aan niet tevreden zijn met jezelf, het gevoel hebben niet tot je recht te komen, herhaaldelijk tegen dezelfde problemen oplopen, last hebben van somberheid, angst, te veel stress of klachten als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis.

De begeleiding bestaat uit inventariseren van wat er gaande is in jouw leven en wat je zou willen veranderen of bereiken. Vervolgens ga je dan samen met één van ons aan de slag om jouw doel te bereiken, op een manier die bij jou past. We kunnen hierbij gebruik maken van interventies uit verschillende methodieken zoals oplossingsgericht, systeemgericht, schemagericht, ervaringsgericht werken en verschillende traumaverwerkingstechnieken  zoals EMDR. We  leggen zoveel mogelijk uit met behulp van visuele technieken omdat het  sneller inzicht geeft dan alleen praten.

Ook is er de mogelijkheid om deze begeleiding te combineren met verblijf in een heel eenvoudig en primitief verblijf in een huisje midden in een bosrijke omgeving waar je tot rust kunt komen. Zie:  https://www.stichtingcasacara.nl/ 

Begeleiding in groepen
Het kan zijn dat jouw hulpvraag sneller op te lossen is in een groepssetting. Door middel van groepsvoorlichting en het doen van opdrachten worden gedragspatronen en diepere (soms niet zichtbare) wensen en behoeften inzichtelijk en kan je aan de slag met wat er nodig is voor verandering of verbetering met betrekking tot jouw hulpvraag. 

We hebben bijvoorbeeld een groepsaanbod waarbij we gebruik van het Life Languages™ model dat veel helderheid geeft over je persoonlijke unieke communicatiestijl en die van anderen en hoe daar in het dagelijks leven mee om te gaan om de onderlinge communicatie te bevorderen. Zo is er ook een groepsaanbod gericht op leefstijl, mentale veerkracht en regie over eigen gedrag.

Ook is er de mogelijkheid om je als groep aan te melden om met bovengenoemde onderwerpen aan de slag te gaan. Je kan hiervoor zelf een locatie aandragen of wij kunnen een locatie organiseren, Een van de locaties waarvan we gebruik mogen maken voor een groep met maximaal 4 personen is een primitief huisje wat midden in een natuurgebied staat. Zie  https://www.stichtingcasacara.nl/

 

 

Over onze naam

De naam In Reflect hebben wij gekozen omdat het symbool staat voor onze manier van werken en onze visie op het leven. Het verwijst naar het werkwoord reflecteren en naar het woord reflectie.

Reflecteren staat voor stilstaan, bij jezelf nagaan of je leeft zoals je dat graag zou willen. Je bent zelf degene die verantwoordelijk is voor de keuzes die je maakt en de manier waarop je leeft, ongeacht de omstandigheden waarin je verkeert.

Reflectie staat voor weerspiegeling. Wie of wat weerspiegel jij in je dagelijks leven? Welke levensvisie, waarden, inspiratiebron zijn voor jou belangrijk? Waar haal jij je energie vandaan? Waar put jij kracht en inspiratie uit?

Het logo van In Reflect staat symbool voor tot bloei komen en de kleurrijkheid van ieder mens. Jij mag er zijn! Laat jij jouw unieke kleuren zien?
Kortom, In Reflect staat voor tijd en afstand nemen van de dagelijkse gang van zaken om na te gaan of je leeft volgens wat voor jou belangrijk is in het leven.

Wie wij zijn

Kirsten Koole

 

 

 

 

Sinds 1988 is ze werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg. Eerst als B-verpleegkundige, toen Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) en vervolgens als manager en senior beleidsmedewerker.

In 2010 heeft ze de stap gezet om als ZZP’er binnen de GGZ aan de slag te gaan.

Momenteel zet ze zich in als Praktijk Ondersteuner Huisartsen Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ), Gastdocent aan de CHE en zelfstandig hulpverlener. Ze maakt daarbij gebruik van haar opgedane ervaring in de GGZ en aanvullende opleidingen tot Systemisch hulpverlener, Psychotraumahulpverlener, Master Practitioner EMDR, Certified Communication Coach van Life Languages International en Leefstijlcoach Zorg & Welzijn

Haar manier van werken baseert ze op professionele methoden en Bijbelse waarden. Ze is ervan overtuigd dat God ons heeft gemaakt en Hij meer dan wie dan ook weet wat een mens nodig heeft. Hoewel ze als persoon leeft en werkt vanuit een christelijke levensvisie is iedereen – ongeacht geloofsachtergrond of levensbeschouwing – welkom. Je kunt rekenen op professionele en respectvolle begeleiding. Ze vindt het belangrijk om goed te luisteren naar ieders verhaal en wensen, en sluit daar zo dicht mogelijk bij aan gedurende het begeleidingstraject.

Ze is aangesloten bij: V&VN, LV-POHGGZ, LLI, Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland.

Eva Koole

 

Vanaf juli 2021 is zij gediplomeerd psychomotorisch therapeut. (meer informatie volgt).

Tarieven

Uurtarief: € 70,00.
De tijd van het consult zal variëren tussen 45 en 90 minuten afhankelijk van de afspraken die hierover gemaakt zijn.

Gezien de ontwikkelingen binnen de GGZ, het steeds meer wegvallen van vergoedingen en de steeds grotere invloed van zorgverzekeraars, hebben we ervoor gekozen om geheel los van zorgverzekeraars ons werk te doen zodat we gerichte hulp op maat kunnen blijven geven. Consequentie is dat de begeleiding niet vergoed wordt. Bij werkgerelateerde problematiek is het vaak mogelijk dat de werkgever (mee) betaalt. Vraag hierna bij je werkgever.

Contact gegevens

Kirsten Koole
Oostercluft 288
8332 DM Steenwijk
06-47264626

    Eva Koole 
     meer info volgt nog

Privacyverklaring

AVG

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan een hulpverlener moet voldoen m.b.t. omgang met gegevens die vast gelegd worden in een cliëntendossier.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw hulpverlener, een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, alleen na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw hulpverlener heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren die betrokken zijn (dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming), voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing en een klein deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opgesteld. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de behandeling / begeleiding die ik aan u verleen.  Uiterlijk 10 jaar nadat de hulp die ik aan u heb verleend is geëindigd, vernietig ik de persoonsgegevens die ik van u in dit kader heb ontvangen.

Uw rechten

U bent mijn klant/opdrachtgever. U heeft het recht om te bepalen welke gegevens ik wel of niet van u ontvang. Daarnaast heeft u nog andere rechten; deze vat ik hieronder samen. U mag mij altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die ik van u heb.  Dit overzicht verstrek ik u kosteloos. Indien u meent dat ik bepaalde gegevens over u onjuist in mijn administratie heb verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Ik stel dit zeer op prijs, omdat ik uiteraard alleen mijn werk goed kan doen, wanneer de gegevens op basis waarvan ik zorg verleen, correct zijn.

Indien u niet langer wilt dat ik bepaalde gegevens in mijn administratie bewaar dan kunt u mij verzoeken deze gegevens te verwijderen. Aan dit verzoek zal ik dan voldoen. Ik heb hierboven aangegeven op welke wijze ik de van u ontvangen gegevens gebruik. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld door eerder gegeven toestemming in te willen trekken, dan kunt u mij dit laten weten. Aan dit verzoek zal ik dan voldoen. Indien u dat wenst, kunt u mij vragen uw gegevens door te geven aan een derde. Na ontvangst van uw verzoek zal ik zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren. Indien ik van derden persoonlijke informatie van u ontvang dan informeer ik u over de bron waaruit ik deze informatie heb ontvangen. Heb ik onvoldoende informatie om verantwoorde hulp te verlenen dan zal ik u informeren dat ik de benodigde of gewenste zorg niet voor u kan uitvoeren.

Vragen of klachten

Heeft u vragen over de wijze waarop ik omga met uw persoonsgegevens; aarzel dan niet en neem hierover met mij contact op.  Ik zal mijn best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Indien u klachten heeft over de wijze waarop ik met uw persoonsgegevens ben omgegaan dan spreek ik de wens uit dat u hierover eveneens met mij contact opneemt. Ik beloof u dat deze klacht mijn volle aandacht krijgt.  Mocht u daarna toch van mening zijn of blijven dat ik niet zorgvuldig genoeg omgegaan ben met uw persoonsgegevens dan kunt u een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens

Elektronische communicatie

Als u het contactformulier van mijn website invult, of mij een email stuurt, dan worden de gegevens die u mij toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.