Coaching & training

Helaas geldt er op dit moment een aanmeldstop!

Vergroten regie over eigen gedrag

Versterken mentale veerkracht

Versterken zelfbeeld en assertiviteit 

Verwerken van verlies en psychotrauma

Vanaf 18 jaar, op locatie of online 

 

 

Werkwijze

Individuele begeleiding
Mensen kunnen vastlopen in het dagelijks leven. Denk hierbij aan niet tevreden zijn met jezelf, het gevoel hebben niet tot je recht te komen, herhaaldelijk tegen dezelfde problemen oplopen, last hebben van somberheid, angst, te veel stress of klachten als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis. 
De begeleiding bestaat uit inventariseren van wat er gaande is in jouw leven en wat je zou willen veranderen of bereiken. Vervolgens ga je aan de slag om jouw doel te bereiken, op een manier die bij jou past. We kunnen hierbij gebruik maken van interventies uit verschillende methodieken zoals oplossingsgericht, systeemgericht, schemagericht of ervaringsgericht werken en van verschillende (trauma)verwerkingstechnieken zoals EMDR. en PMA. Dit alles kan zowel face to face (zie bezoek locatie) als online via zoom.

Begeleiding in groepen
Het kan zijn dat jouw hulpvraag sneller op te lossen is in een groepssetting. Aan de hand van uitleg over ons gedrag en het doen van opdrachten worden gedragspatronen en diepere (soms niet zichtbare) wensen en behoeften inzichtelijk en kan je aan de slag met wat er nodig is voor verandering met betrekking tot jouw hulpvraag. Bij voldoende aanmeldingen zijn er groepen gericht op een gezonde leefstijl, het verbeteren van communicatie, het vergroten van mentale veerkracht, het nemen van meer regie over eigen gedrag of het omgaan met rouw en verlies. Ook is er de mogelijkheid om je als groep aan te melden om met één of meerdere van bovengenoemde onderwerpen aan de slag te gaan.

Over de naam

De naam In Reflect verwijst naar het werkwoord reflecteren en naar het woord reflectie. 
Reflecteren staat voor stilstaan en bij jezelf nagaan of je omgaat met situaties in het leven zoals je dat graag zou willen. We hebben maar beperkt invloed op de omstandigheden in het leven, we hebben grote invloed op hoe we met de omstandigheden omgaan. 
Reflectie staat voor weerspiegeling. Wie of wat weerspiegel jij in je dagelijks leven? Welke levensvisie, waarden, inspiratiebron zijn voor jou belangrijk? Waar haal jij je energie vandaan? Waar put jij kracht en inspiratie uit?
Het logo van In Reflect staat symbool voor tot bloei komen en de veel kleurigheid van ieder mens. Jij mag er zijn! Laat jij jouw unieke kleuren zien?
Kortom, In Reflect staat voor tijd en afstand nemen van de dagelijkse gang van zaken om na te gaan of je leeft volgens wat voor jou belangrijk is in het leven.

Wie ben ik

Kirsten Koole

In 2010 heb ik de stap gezet om als ZZP’er binnen de GGZ aan de slag te gaan. Voor die tijd werkte ik ruim 20 jaar binnen de GGZ als (sociaal) psychiatrisch verpleegkundige,  teamleider, projectleider en senior beleidsmedewerker.

Momenteel zet ik me in als Praktijk Ondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ), gastdocent aan de Christelijke Hogeschool in Ede (CHE) en als gedrags- en psychotrauma hulpverlener in mijn eigen praktijk. Ik maak daarbij gebruik van mijn opgedane ervaring in de GGZ en aanvullende opleidingen tot Systemisch hulpverlener, Psychotraumahulpverlener, Master Practitioner EMDR, Communication Coach Life Languages, Leefstijlcoach Zorg & Welzijn en Practitioner Progressive Mental Alignment (PMA)

Je kunt bij mij rekenen op een professionele en respectvolle begeleiding. Ik vind het belangrijk om goed te luisteren naar ieders verhaal en wensen, en sluit daar zo dicht mogelijk bij aan gedurende het begeleidingstraject. Mijn manier van werken baseer ik op professionele methoden en Bijbelse principes. Ik ben ervan overtuigd dat God ons heeft gemaakt en Hij meer dan wie dan ook weet wat een mens nodig heeft. Hoewel ik als persoon leef en werk vanuit deze levensvisie is iedereen – ongeacht geloofsachtergrond of levensbeschouwing – welkom. 

Ik ben aangesloten bij: V&VN, LV-POHGGZ, Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland.

Tarieven, wachttijd en locatie

Tarief
Het tarief voor een consult is gebaseerd op een uurtarief van 70 euro. Mocht dit tarief op basis van jouw inkomsten te hoog zijn, laat het mij dan weten. We kunnen dan bespreken welk tarief voor jou wel haalbaar is. 

De duur van een consult kan variëren tussen de 3 kwartier en 2 uur. 

Ik heb ervoor gekozen om geen contracten aan te gaan met zorgverzekeraars. Dit heeft als gevolg dat de gesprekken niet vergoed worden. Het vraagt dus een investering van jezelf. Het kan zijn dat je werkgever bereid is om mee te betalen! Vraag hierna bij je werkgever. 

Wachttijd
Helaas geldt er op dit moment een aanmeldstop! 

Bezoek locatie:
President Kennedystraat 39
8331 BL Steenwijk

Postadres:
Oostercluft 288
8332 DM Steenwijk

Bereikbaar via:
06-47264626

Wil je een mail sturen doe dat dan via onderstaand contact formulier.

Contact

Privacyverklaring

AVG
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een Europese privacywet.  In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan een hulpverlener moet voldoen m.b.t. omgang met gegevens die vast gelegd worden in een cliëntendossier.

Jouw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als hulpverlener, een werkdossier aanleg. Dit werkdossier bevat werkaantekeningen over je  gezondheid je persoonlijke leven, je hulpvraag en gegevens over de uitgevoerde consulten.  Ook worden in het werkdossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling eventueel noodzakelijk zijn en die ik, alleen na jouw expliciete toestemming, opvraag bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld je huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Alleen ik heb toegang tot het werkdossier. En ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit jouw werkdossier kunnen ook gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren die betrokken zijn bij jou, maar ook dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming. Verder maak ik geanonimiseerd gebruik van gegevens uit werkdossiers tijdens intercollegiale toetsing en een klein deel van de gegevens (naam, adres, woonplaats) wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opgesteld. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan al ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Werkgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de behandeling / begeleiding die ik aan jouw verlenen. Alle inhoudelijke werkaantekeningen vernietig ik zodra de hulpverlening beëindigd is tenzij we samen  anders hebben afgesproken.  Uiterlijk 10 jaar nadat de hulp die ik aan jouw heb verleend is geëindigd, vernietig ik de overige persoonsgegevens die ik van jouw in dit kader heb ontvangen.

Jouw rechten
Je bent mijn klant/opdrachtgever. Je hebt het recht om te bepalen welke gegevens ik wel of niet van jou ontvang. Daarnaast heb je nog andere rechten: je mag me altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die ik van jou heb. Dit overzicht verstrek ik jou kosteloos. Als je vindt dat ik bepaalde gegevens over jou onjuist in mijn administratie heb verwerkt, dan kan je om correctie vragen. Ik stel dit zeer op prijs, omdat ik uiteraard alleen mijn werk goed kan doen wanneer de gegevens, op basis waarvan ik hulp verleen, correct zijn.

Indien je niet langer wilt dat ik bepaalde gegevens in mijn  administratie bewaar dan kun je mij verzoeken deze gegevens te verwijderen. Aan dit verzoek zal ik dan voldoen. Ik heb hierboven aangegeven op welke wijze ik de van jou ontvangen gegevens gebruik, mocht je op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld door eerder gegeven toestemming in te willen trekken, dan kun je mij dat laten weten. Aan dit verzoek zal ik dan voldoen. Als je dat wenst, kun je mij vragen jouw gegevens door te geven aan een derde. Na ontvangst van jouw verzoek zal ik zo spoedig mogelijk jouw verzoek uitvoeren. Indien ik van derden persoonlijke informatie van jou ontvang dan informeer ik je over de bron waaruit ik deze informatie heb ontvangen. Heb ik onvoldoende informatie om verantwoorde hulp te verlenen dan zal ik je informeren dat ik de benodigde of gewenste hulp niet voor jou kunnen uitvoeren.

Vragen of klachten
Heb je vragen over de wijze waarop ik omga met jouw persoonsgegevens; aarzel dan niet en neem hierover contact met mij op. Ik zal me best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Als je klachten hebt over de wijze waarop ik met jouw persoonsgegevens omga, neem dan ook contact met mij op zodat ik mijn best kan doen om de klacht te verhelpen. Mocht je daarna toch van mening zijn of blijven dat ik niet zorgvuldig genoeg omgegaan ben met je persoonsgegevens dan kan je een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens

Elektronische communicatie
Als je het contactformulier van deze website invult, of mij een  email stuurt, dan worden de gegevens die je mij toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.